Phosphopeptides

PKC gamma…

PKC gamma…

PKA Kinas…

PDK1 (3-p…

Stat3 (ph…

Src (phos…

Shc (phos…

Shc (phos…

Phosphoty…

Phosphoty…

Phosphoth…

eEF2 (pho…

Crystalli…

Crystalli…

p21 phosp…

p27/Kip1B…