Phosphopeptides

p27/Kip1B…

p27/Kip1B…

Tumor pro…

Tumor pro…

Tumor pro…

Tumor pro…

GSK-3 alp…

Fos (phos…

Erk1/2 (p…

Phosphoth…

Phosphose…

Phosphose…

Phospho-S…

PLC gamma…

PIP2 (Pho…

PIP (Phos…